Zarząd Stowarzyszenia - K. S. T. S. "OGRODY" w Bydgoszczy zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 29. 09. 2015 r. o godz. 17.00 w DK MODRACZEK. Porządek obrad przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Prezydium Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Informacja Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków o liczbie wydanych mandatów oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zapoznanie uczestników Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków z regulaminem obrad.
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przedstawienie przez Zarząd informacji o sytuacji Stowarzyszenia – K. S. T. S. „OGRODY” z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia – K. S. T. S. „OGRODY”.
 8. Dyskusja dotycząca sytuacji Stowarzyszenia – K. S. T. S. „OGRODY” i wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia – K. S. T. S. „OGRODY”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia – K. S. T. S. „OGRODY”.
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.
W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje na dzień 29.09.2015 r. na godz. 17.20 Zwyczajne Walne Zebranie Członków w drugim terminie z tym samym porządkiem obrad. Serdecznie zapraszamy!