ZAWIADOMIENIE

Likwidatorzy Klubu Sympatyków Telewizji Satelitarnej „OGRODY” Stowarzyszenia z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000130912 zawiadamiają, że w dniu 29 września 2015r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę nr 3 o rozwiązaniu Stowarzyszenia w drodze likwidacji.

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2015r. informacja o otwarciu likwidacji została wpisana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Likwidatorzy wzywają wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie do dnia 29.02.2016 r na adres siedziby Stowarzyszenia: 85-870 Bydgoszcz, ul. Ogrody 13.